ASUS ROG G752VS Hjelp

background image

Elektronisk håndbok

NW10716

Første utgave

september 2015

ASUS Bærbare PC

background image

2

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan

reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet

språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for

sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE

UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER

FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL

ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE,

SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP

AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM

ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT

ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller

opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens

fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR

INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN

FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE

SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett

på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket

skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på

eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil

av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert

produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt

skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva

ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV

MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE,

TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT

TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN

FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på http://support.asus.com

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

3

Innhold

Om denne håndboken ............................................................................................7

Begreper brukt i denne håndboken ........................................................................9
Ikoner ..................................................................................................................................9
Skrifttyper ..........................................................................................................................9

Sikkerhetshensyn ......................................................................................................10

Bruke den bærbare PC-en ...........................................................................................10
Ta vare på den bærbare PC-en ...................................................................................11
Riktig deponering ...........................................................................................................12

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din ................................................................14

Sett ovenfra ......................................................................................................................14
Bunn ....................................................................................................................................19
Høyresiden ........................................................................................................................21
Venstresiden .....................................................................................................................24
Forsiden..............................................................................................................................26
Sett bakfra .........................................................................................................................27

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang.............................................................................................................30

Lad opp den bærbare PC-en ......................................................................................30
Løft for å åpne skjermen ..............................................................................................32
Trykk på strømknappen ...............................................................................................32

Bevegelser for berøringsskjermen og styreplaten ........................................33

Bruke berøringsskjermbevegelser ...........................................................................33
Bruke styreflaten .............................................................................................................36

Bruke tastaturet ..........................................................................................................40

Funksjonstaster ...............................................................................................................40
Windows® 10 taster ........................................................................................................41
Numerisk tastatur ...........................................................................................................42

Bruke den optiske stasjonen .................................................................................43

background image

4

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10

Starte opp for første gang ......................................................................................48
Start-meny ...................................................................................................................49

Åpne Start-menyen........................................................................................................50
Åpne programmer fra Start-menyen .......................................................................50

Windows®-apper ........................................................................................................51

Arbeide med Windows®-apper ..................................................................................52
Tilpasse Windows®-apper ............................................................................................52

Oppgavevisning .........................................................................................................55
Snap-funksjon .............................................................................................................56

Snap-punkter ...................................................................................................................56

Handlingssenter .........................................................................................................58
Andre tastatursnarveier ..........................................................................................59
Koble til trådløse nettverk ......................................................................................61

Wi-Fi-kobling ....................................................................................................................61
Bluetooth ..........................................................................................................................62
Aireplane mode(Flymodus) ........................................................................................63

Koble til kablede nettverk ......................................................................................64

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse ..............................64
Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling .......................................................65

Slå av den bærbare PC-en ......................................................................................66

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus..................................................................67

Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test) .................................................................70

Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke .....................................................70

BIOS ................................................................................................................................70

Tilgang til BIOS ................................................................................................................70
BIOS-innstillinger ............................................................................................................71

Gjenopprette systemet ditt....................................................................................81

Utføre et gjenopprettingsalternativ ........................................................................82

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

5

Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en

Montere en harddisk ................................................................................................86
Installere en RAM-modul (Random Access Memory) ...................................93
Installere et M.2-kort ................................................................................................98

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en ....................................................................104
Maskinvare-OSS .........................................................................................................105
Programvare-OSS ......................................................................................................108

Tillegg

Informasjon om DVD-ROM-stasjonen ...................................................................112
Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon .....................................................................114
Samsvar for det interne modemet ...........................................................................114
Oversikt ..............................................................................................................................115
Nettverkskompatibilitets erklæring .........................................................................115
Ikke-tale-utstyr ...............................................................................................................115
Kunngjøring fra Federal Communications Commission ..................................117
Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF) ...........118
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU) ..........................................119
CE-merking .......................................................................................................................119
Trådløs operasjonskanal for ulike domener ..........................................................120
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike...................................................120
UL sikkerhetsmerknader ..............................................................................................122
Sikkerhetskrav til strøm ................................................................................................123
Merknader for TV-tuner ................................................................................................123
REACH merknader ..........................................................................................................123

background image

6

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Produktmerknad fra Macrovision Corporation ....................................................123
Unngå hørselstap ...........................................................................................................123
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) ......................................124
Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen .....................................................125
CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem) .................126
Produktet er i samsvar med Energy Star ................................................................128
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk .........................................128
ASUS-resirkulering / Returtjenester .........................................................................129

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

7