ASUS ROG G752VS Hjälp

background image

E-manual

SW10716

Första upplagan

September 2015

ASUS

Bärbar dator

background image

2

E-manual för bärbar dator

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt

tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller

översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av

köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN

UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER

REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV

FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,

FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM

ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER

ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken

eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring

och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN

ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.

ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I

DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan

skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på

vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för

kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller

andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra

juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje

produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden

baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS,

dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS

YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER

(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR

(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com

background image

E-manual för bärbar dator

3

Innehållsförteckning

Om manualen .............................................................................................................7

Konventioner som används i denna manual ........................................................ 9
Ikoner .................................................................................................................................. 9
Typografi ............................................................................................................................ 9

Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................10

Använda din bärbara dator ......................................................................................... 10
Sköt om din bärbara dator .......................................................................................... 11
Korrekt avyttring ............................................................................................................. 12

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din bärbara dator ..................................................................................14

Sedd uppifrån .................................................................................................................. 14
Undersida .......................................................................................................................... 19
Höger sida ......................................................................................................................... 21
Vänstra sidan .................................................................................................................... 24
framsidan ........................................................................................................................... 26
Vy bakifrån ........................................................................................................................ 27

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Komma igång ..............................................................................................................30

Ladda din bärbara dator .............................................................................................. 30
Lyft för att öppna displaypanelen ............................................................................ 32
Tryck på strömknappen ............................................................................................... 32

Handhavande för pekskärmen och för styrplattan .......................................33

Använda gester för pekskärmspanel ....................................................................... 33
Använda styrplattan ...................................................................................................... 36

Använda tangentbordet .........................................................................................40

Funktionstangenter ....................................................................................................... 40
Windows® 10 knappar .................................................................................................. 41
Numeriskt tangentbord ............................................................................................... 42

Använda den optiska enheten .............................................................................43

background image

4

E-manual för bärbar dator

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10

Starta första gången .................................................................................................48
Startmeny .....................................................................................................................49

Starta startmenyn ........................................................................................................... 50
Öppna program från startmenyn ............................................................................. 50

Windows®-appar .......................................................................................................51

Arbeta med Windows®-appar .................................................................................... 52
Anpassa Windows®-appar ........................................................................................... 52

Aktivitetsvy ..................................................................................................................55
Snap-funktion .............................................................................................................56

Snap-surfzoner ................................................................................................................ 56

Åtgärdscenter .............................................................................................................58
Andra tangentbordsgenvägar ..............................................................................59
Anslutning till trådlösa nätverk ...........................................................................61

Wi-Fi-anslutning .............................................................................................................. 61
Bluetooth .......................................................................................................................... 62
Flygplansläge ................................................................................................................... 63

Anslutning till trådbundna nätverk ....................................................................64

Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning............................................ 64
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning: .......................................................... 65

Stänga av den bärbara pekdatorn .......................................................................66

Försätta din bärbara datorn i vila .............................................................................. 67

Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

Power-on-självtestet.(POST) ..................................................................................70

Använda POST för att öppna BIOS och felsöka .................................................... 70

BIOS ................................................................................................................................70

Öppna BIOS ...................................................................................................................... 70
BIOS-inställningar ........................................................................................................... 71

Återställning av ditt system ...................................................................................81

Utför återställning .......................................................................................................... 82

background image

E-manual för bärbar dator

5

Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator

Installera hårddiskenheten ....................................................................................86
Installera en Random Access Memory- (RAM) modul ..................................93
Installera ett M.2-kort ...............................................................................................98

Tips och vanliga frågor

Praktiska tips för din bärbara dator .....................................................................104
Vanliga frågor om hårdvara ...................................................................................105
Vanliga frågor om programvara ...........................................................................108

Bilagor

DVD-ROM enhetsinformation .................................................................................... 112
Blu-ray ROM enhetsinformation ............................................................................... 114
Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 114
Översikt .............................................................................................................................. 115
Network Compatibility Declaration (deklaration
om nätverkskompatibilitet) ........................................................................................ 115
Icke-röst utrustning ...................................................................................................... 115
Yttrande statliga kommunikationsnämnden ....................................................... 117
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering .............................................. 118
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG) ............. 119
CE Märkning ..................................................................................................................... 119
Trådlös hanteringskanal för olika områden .......................................................... 120
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband ...................................................... 120

background image

6

E-manual för bärbar dator

UL säkerhetsanmärkningar ......................................................................................... 122
Krav strömsäkerhet ........................................................................................................ 123
TV-mottagarmeddelanden ......................................................................................... 123
REACH ................................................................................................................................. 123
Produktanmärkning Macrovision Corporation .................................................... 123
Förhindra hörselskador ................................................................................................ 123
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) ................................. 124
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet ......................................................... 125
CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) .............. 126
ENERGY STAR-efterlevande produkt ....................................................................... 128
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .......................... 128
ASUS återvinning / Återtagningstjänst .................................................................. 129

background image

E-manual för bärbar dator

7